Odkup směnek

Služba odkup směnek funguje tak, že společnosti Expohledávky s.r.o., prostřednictvím emailu, zašlete Vaši poptávku této služby a společnost Vás bude obratem kontaktovat a informovat o podmínkách odkupu směnky. Směnka se převádí rubopisem nebo postoupením.

A) Převod směnky rubopisem

Směnka je cenný papír a základním typem jejího převodu je rubopis, indosament, který umožňuje rychlý a jednoduchý převod práv vyplývajících ze směnky. Indosamentem lze převádět všechny směnky, kromě rekta směnek, tedy směnek s doložkou „nikoli na řad“. Podstata převodu rubopisem spočívá v tom, že dosavadní majitel směnky (remitent), vyznačí na rubu směnky nebo na jejím přívěsku indosační doložku a předá směnku novému majiteli (indosantovi), na něhož tím přejdou všechna práva ze směnky, která jsou obsahem převáděné směnky.

B) Převod směnky postoupením (odkup)

Je-li směnka na jméno opatřena doložkou „nikoli na řad“, může být převedena pouze cesí, tedy postoupením pohledávky smlouvou podle § 1879 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Postupník (ten kdo nabývá směnku) vstupuje na základě smlouvy o postoupení pohledávky do všech práv postupitele (toho kdo směnku postupuje) spojených s pohledávkou, tj. nedochází pouze k převodu práv ze směnky jako v případě rubopisu. Odkoupení směnky je tedy realizováno na základě smlouvy o postoupení pohledávky.

Cena (úplata, smluvní odměna) se pohybuje v rozmezí od 50 do 80 procent nominální hodnoty předmětu odkupu a závisí na nominální výši pohledávky nebo směnky a jejich kvalitě. Určuje se individuálně a s konečnou platností je stanovena v návrhu smlouvy. Bylo-li sjednáno postoupení směnky za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a podle dohody s postupníkem, může ručit i za její dobytnost.

V případě dohody o úhradě hotových výdajů postupníka, účelně vynaložených v souvislosti se zajištěním právních služeb, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, spojených s vymáháním pohledávky mimosoudní i soudní cestou, je zohledňována zejména složitost a skutková a právní náročnost věci, časové požadavky a nároky postupitele na vyřízení věci, jakož i bonita dlužníka.

Kontaktní formulář

Průběh naší spolupráce

Kontrola

Po zaslání Vaší pohledávky na náš email se do jejího rozboru zapojí naše specializované oddělení, které odborně posoudí všechny podklady a vyhodnotí nejoptimálnější postup, zejména, zda je pohledávka vhodná k odkupu či k vymáhání.

Abychom mohli správně a přesně vše vyhodnotit, je nutné, abyste nám k pohledávce zadali Vám známé kontakty na dlužníka, které máte, jako jsou bydliště, místo podnikání, zaměstnání, telefon a email. Nejsme detektivní kancelář ani exekutor a tím pádem nemáme přístup k těmto informacím.

Zastoupení

Pokud budou Vámi dodané podklady kompletní a bude možné pohledávku vymáhat, zašleme Vám obratem adekvátní návrh smlouvy na zastupování v rámci vymáhání Vašeho finančního nároku vůči dlužníkovi.

Vzhledem k aktuální nepříznivé situaci s nemocí Covid-19 se snažíme veškeré osobní kontakty minimalizovat, a proto máme většinu procesů včetně podpisu smluv nastaveny tak, aby probíhaly především pomocí telefonní a emailové komunikace. Šetříme tím nejen Váš čas, ale hlavně zdraví nás všech.

Výzva

V případě, že vymáhání není ani po dobu cca 14 – 21 dnů úspěšné, navrhneme Vám zaslat předžalobní výzvu.

Předžalobní výzva je odesílána naší externí advokátní kanceláří a z našich bohatých letitých zkušenosti platí, že spousta dlužníků uhradí dluh už jen z důvodu, že se do věci vložil advokát. V předžalobní výzvě je dlužník upozorněn i na skutečnost, že liknavostí při úhradě dluhu se mu pohledávky „prodraží“ o náklady soudního řízení a případně i náklady exekuce.

Zaslání předžalobní výzvy je zpoplatněno částkou ve výši 2 000 Kč.

Žaloba

Nesplní-li dlužník dobrovolně dluh na základě předžalobní výzvy, je na něj podána žaloba, respektive návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Podáním žaloby začíná soudní fáze vymáhání Vaší pohledávky.

V žalobě žalobce popíše důvod pohledávky a doloží jej listinami. Zpracování žaloby, jakož i další zastoupení v soudním řízení, samozřejmě zajišťuje naše externí advokátní kancelář.

Pro samotné zahájení soudního řízení je nezbytné uhradit náklady spojené se soudním řízením (kompletní zastoupení advokátem, poplatky soudu a inkasního komisaře). Výše nákladů se stanovuje individuálně dle výše pohledávky.

Exekuce

Pokud Váš dlužník ani na základě vydaného Platebního rozkazu neplní, vybereme nejvhodnějšího exekutora a předáme mu soudní rozhodnutí. Tím celý proces vymáhání a soudního řízení dospěje do finální fáze, kdy exekutor obstaví Vašemu dlužníkovi veškerá dostupná aktiva (majetek movitý a nemovitý, bankovní účet, postižitelný finanční příjem, obchodní podíly a jiné).

  • Kontrola
  • Zastoupení
  • Výzva
  • Žaloba
  • Exekuce