Co je to pohledávka?

Přinášíme Vám informace o tom, co je to pohledávka, jaká je definice pohledávky, různé typy pohledávek a jaké jsou promlčecí lhůty.

Pohledávka je právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku. Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá. Věřitel má v době splatnosti právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi a ten má povinnost tento závazek vůči věřiteli vyrovnat. Je to vlastně obchodní úvěr, který vzniká tím, že prodávající umožní odklad platby kupujícímu za dodané výrobky či služby. Splatnost pohledávky ve většině případů určuje smlouva. Pokud není pohledávka uhrazena do konce data splatnosti uvedeném na smlouvě, dostává se dlužník do prodlení.1

Jaký je rozdíl mezi pohledávkou a dluhem?2

Pohledávka je vlastně právo plnění plynoucí z určitého závazku, které má určitá osoba (věřitel) vůči jinému účastníkovi závazku (dlužníkovi). Naopak proti pohledávce stojí takzvaný dluh – tedy povinnost účastníka závazku něco dát, něčeho se zdržet, něco udělat či něco strpět. Dluh a pohledávka se vzájemně doplňují – pohledávka nemůže existovat bez dluhu a dluh bez pohledávky. Dlužník ovšem nemá pouze povinnost dluh splnit, na jeho straně je i právo plnit, tedy právo, aby od něj věřitel plnění přijal.2

Jak pohledávky vznikají?3

Pohledávky a dluhy nejčastěji vznikají na základě:

- právních jednání, zejména smluv; (uzavře nájemní smlouvu s podnájemníkem, objednání zboží, čí služby atd.)
- způsobením škody a
- vznikem bezdůvodného obohacení.

Jestliže to stanoví zákon, může pohledávka či dluh vzniknout i z jiné skutečnosti.

Typy pohledávek dle doby splatnosti4

- Krátkodobá pohledávka je splatná do 12 měsíců.
- Dlouhodobá pohledávka má dobu splatnosti delší než 12 měsíců.

Druhy pohledávek a jejich členění5

Existuje několik druhů pohledávek, které lze rozčlenit do několika skupin. Z hlediska možnosti její úhrady se dělí na:

- nedobytné,
- pochybné,
- sporné,
- zajištěné,
- nezajištěné,
- vykonavatelné a nevykonavatelné

Nedobytná pohledávka
Nedobytnou pohledávkou je pohledávka, která nebude z důvodu platební neschopnosti dlužníka nebo bezvýsledného vymáhání u soudu proplacena.

Pochybná pohledávka
U pochybné pohledávky se předpokládá její neproplacení. Do této skupiny lze zařadit například tzv. podřízenou pohledávku (viz níže).

Sporná pohledávka
Za spornou pohledávku se považuje ta, s níž dlužník nesouhlasí, neuznává jí či jde o pohledávku vymáhanou v soudním, případně arbitrážním řízení.
Pohledávky lze rozčlenit také dle Občanského soudního řádu na tzv. přednostní a nepřednostní.

a) Přednostní pohledávka
Jak již z názvu vyplývá, přednostní pohledávka musí být uhrazena přednostně. Jedná se například o pohledávky:
- výživného,
- daní,
- pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění,
- náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
- náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy

b) Nepřednostní pohledávka
Mezi nepřednostní pohledávky pak logicky patří všechny ostatní, které zákon nepovažuje za přednostní:
- nezaplacené půjčky a úvěry,
- neuhrazené faktury za energie (elektřinu, plyn…), zboží či služby,
- nájemné,
- nezaplacené platby za nákupy na splátky,
- leasing,
- pokuty,
- a další pohledávky, jež se nepovažují za přednostní

Zajištěná pohledávka
Zákon definuje zajištěnou pohledávku jako tu, zajištěnou majetkem dlužníka.

Nezajištěná pohledávka
Pohledávka je nezajištěná, pokud není zajištěna majetkem dlužníka.

Vykonavatelná a nevykonavatelná
Splnění vykonatelné pohledávky si může věřitel vynutit prostřednictvím soudu nebo exekutora.

Podmíněná pohledávka
Rozumí se ta pohledávka, jejíž vznik, změna nebo zánik se váže k určité podmínce (např. musí mít ručitele – resp. osobu, která za dlužníka případně dluh uhradí). Nepodmíněná je pak bez podmínky.

Pohledávka za majetkovou podstatou
vzniká po zahájení insolvenčního řízení. Lze mezi ni zařadit:
- odměnu insolvenčnímu správci,
- náklady na udržování a správu majetku dlužníka,
- platby státu (daně, pojistné na zdravotní pojištění…),
- a další dle § 168 insolvenčního zákona

Zánik pohledávky
pohledávka zanikne splněním závazku dlužníka vůči věřiteli nebo:
- prominutím pohledávky,
- promlčením pohledávky,
- nemožností splnění pohledávky,
- nahrazením jinou pohledávkou,
- vzájemným započtením pohledávek


1 Zdroj: wikipedia.org
2,3 Zdroj: Zákony, judikatura a literatura 2021-2021, Mgr. Pavla Krejčí, Verlag Dashöfer
4 Zdroj: srovnejto.cz
5 Zdroj: Druhy pohledávek orangeacademy.cz autor: Markéta Kadeřábková